DSpace at Saint Louis University >
Different School Researches >
School of Teacher Education >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/281

Title: Tao laban sa sarili: isang pagsusuri ng mga pangunahing tauhan sa limang maikling kuwento ni Edroza-Matute
Authors: Bautista, Ma. Elena DJ.
Keywords: Tunggalian
Pagdulog
Issue Date: Oct-2004
Abstract: Rasyonale: Ang tunggalian ay pang-araw –araw na bahagi ng mga gawain ng bawat tao. Tumutukoy ang tunggalian sa paglalaban at pagsasalungatan ng isipan at damdamdamin. Kapag kumilos ang tao ng taliwas sa kanyang kapwa, uusbong ang tunggalian. Ang pakikipagtunggali ay maaaring manggaling sa mga damdaming likas sa tao, gaya ng pagkapoot, pagkahabag, pagkatakot, paghanga at iba pa. Paglalahad ng Suliranin: Hinangad ng pag-aaral na ito na mabigyang-katugunan ang mga sumusunod na katanungan. 1. Anu-ano ang mga paraan ng pakikipagtunggalian sa sarili ng mga pangunahing tauhan sa limang maikling kuwento ni Genoveva E. Matute ayon sa mga sumusunod na pananaw: a. sikolohikal, b. sosyolohikal, at c. moralistiko? 2. Anu-ano ang mga naging resulta / bunga ng mga pakikipagtunggaliang ito sa mga pangunahing tauhan? 3. Paano makakatulong ang mga kaalamang tunggalian laban sa sarili ng mga pangunahing tauhan sa paglutas sa mga suliranin ng mga kabataan? Kongklusyon Dito sa bahaging ito, natutunghayan ang mga paraan ng pakikipag tunggalian sa sarili ng mga pangunahing tauhan batay sa mga sumusunod na pananaw: sikolohikal, sosyolohikal at moralistiko. 1. Ang paraan ng tunggaliang lumitaw sa limang kwentong sinuri ay ang tao laban sa sarili, sa lipunan at sa paniniwalang moral. Natugunan ng pananaliksik ang hipotesis na nagsasaad na ang mga paraang ginamit ng pangunahing tauhan sa pakikipagtunggalian sa sariili ay ang mga pananaw sikolohikal, sosyolohikal at moralistiko. Ang tatlong pagdulog ay ginamit sa lahat ng mga akda. 2. Sa mga pangunahing tauhan ng mga akda, iba iba ang naging tesulta ng mga pakikipagtunggaliang ito. Nakakaranas ng pagsisisi si Fidel, ganoon din si Roman na nauwi pa sa sa pagpapakamatay, ang dalaga ay nagkaroon ng pagbabagong-isip, natanggap ng kapatid ang kapatid sa labas, nagpatuloy ng kanilang buhay sina Mabuti at Fe. Hindi napatotohanan ang hipotesis na nagsasaad na nagkaroon ng positibong pananaw ang mga tauhan sa kanilang sarili.Sina Roman at Fidel ay nagkaroon ng negatibong pananaw sa kanilang sarili. Sa kabilang dako, sina Mabuti, ang kapatid at ang babae sa mga akda ay nagkaroon ng positibong pananaw. 3. Ang mga tauhan sa mga maikling kwento ay nagsisilbing huwaran at/o modelo na dapat tularan. Ang natuklasang mga suliranin ay hirap sa pagbabayad ng utang na loob, suliranin sa mga gurong nagdadala ng mga personal na problema sa silid-aralan, pagtratraydor ng ilang mga kaibigan, pagkawala ng respeto at tiwala sa magulang at maagang pagdanas ng mga gawaing sekswal. Dapat naming tularan ang tauhan tulad ng kapatid na nagpakita ng pagtanggap, ng babaeng nagdesisyong buhayin ang sanggol sa sinapupunan. Samantalang ipinakita naman ang di-mabuting mangyayari kung ang tutularan ay si Roman na nagpakamatay, si Mabuti na nagpakita ng kahinaan, si Fidel na nahuli ang pagsisisi. Ang hipotesis na nagpapahayag na ang kaalamang hango mula sa maikling kuwento na nagdulot ng positibong pananaw at higit na pagpapahalaga sa sarili sa mga kabataang mambabasa ng akda ay napatotohanan batay sa mga impormal na pakikipagpanayam sa ilang mga kabataan at ilang katandaan. Ang pagbabasa sa mga akdang may mga tauhan na nagkaroon ng positibong pananaw ay mabuting huwaran ng mga kabataan sa lahat ng panahon. Mga Rekomendasyon: Batay sa kinalabasan ng pag-aaral na ito, nakita kung gaano kahalaga ang pakikipagtunggali sa sarili kung kaya’t inihahanay ng mananaliksik ang mga sumusunod na mungkahi at tagubilin. 1. Sa pagpili ng mga akdang babasahin, ituon ang pansin sa mga akdang nagpapakita ng iba’t ibang uri ng tunggalian at gumagamit ng iba’t ibang pagdulog. 2. Magkaroon ng higit na maraming pagpipilian ng mga akdang may mga tauhang dumaranas ng iba’t ibang uri ng tunggalian upang mabigyan ng mas malawak na pag-unawa tungkol sa iba’tibang uri sa pakikipaglaban ng tao. 3. Maghanay ng mas maraming halimbawa ng mga akda ng makapagbibigay ng mg huwaran upang makatulong ang mga kaalamanan tungkol sa kung paano lulutas ng suliranin sa tunay na buhay. 4. At iba pa a. Mabigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong magbasa ng mga maikling kuwento, upang matunghayan ang magagandang aral at pagpapahalaga na maaring ituro sa mga kabataan. b. Magtuon din ng pagkakataon ang mga kabataang mag-aaral na makabasa ay makasuri ng mga akdang tumatalakay sa kamalayang panlipunan upang higit silang makaangkop sa kanilang kapaligigran. c. Tanggapin na ang pakikipagtunggalian sa sarili ay isang pagharap sa mabigat ns responsibilidad at tungkulin ng bawat mamamayan na mapanghahawakan upang mapabuti ang sarili. d. Maghain ng pagkakataon sa mga kabataang mag-aaral na makapagbasa at makapagsuri ng mga akdang tumatalakay sa pakikipagtunggalian sa sarili upang malaman nila ang naghihintay na responsibilidad kapag sila’y pumasok na sa ganitong sitwasyon. e. Magkaroon ng pagkakataon ang mga kabataang mag-aral na malaman na ang bawat pakikipagtunggalian sa sarili ay nagbibigay ng lakas ng loob na harapin at makilala ang tunay nilang sarili. f. Matanggap na ang bawat tao ay may mga tungkuling dapat harapin, tulad ng paghaharap sa pagkakataong magdesisyon para mapaunlad and sarili. g. Mabigyan din ng pagkakataon ang mga nagsisimulang manunulat na lumikha ng ibat’ ibang akdang nagsisilbing inspirasyon sa iba tulad ng mga maikling kuwento ni Ganoveva Edroza Matute.
Description: Thesis (M.A. Ed. : Filipino) -- Saint Louis University, Baguio City, 2004.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/281
Appears in Collections:School of Teacher Education

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ma. Elena DJ.pdf27.94 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2008  The DSpace Foundation - Feedback