DSpace at Saint Louis University >
Different School Researches >
School of Teacher Education >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/340

Title: Integrasyon ng Computer Technology sa Pagtuturo ng Filipino
Authors: Brioso, Marilyn B.
Keywords: Integrasyon
Computer
Technology
Word Processor
Electronic Spreadsheet
Presentation Software
Publisher
Web Browser
Electronic Encyclopedia
Suliranin
Issue Date: Apr-2010
Abstract: Buod: Nakatuon ang pag-aaral na ito sa pagsisiyasat sa integrasyon ng computer technology sa pagtuturo ng Filipino sa antas tersarya sa mga piling unibersidad sa Lungsod Baguio sa unang semestre ng panuruang taong 2009-2010. Sinuri ang kakayahan ng mga guro ng Filipino mula sa talatanungang ipinamudmod kaugnay ng kanilang integrasyon ng computer technology. Upang matugunan ang inilahad na layunin, ang pag-aaral ay nakatuon sa pagsagot ng mga sumusunod na suliranin: (1) Ano ang antas ng kakayahan ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng mga sumusunod na piling computer application program? a) word processor b) electronic spreadsheet c) presentation software d) publisher e) web browser f) electronic encyclopedia; (2) May makabuluhang pagkakaiba ba ang antas ng kakayahan ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng mga piling computer application program ayon sa mga sumusunod na salik? a) unibersidad b) antas ng edukasyong natamo c) bilang ng taon sa pagtuturo; (3) Ano ang antas ng integrasyon ng computer technology sa pagtuturo ng Filipino sa mga gawaing pangguro ayon sa sumusunöd na salik? a) pangkagawaran b) instruksyon c) ebalwasyón; (4) May makabuluhang pagkakaiba ba ang antas ng integrasyon ng computer technology sa pagtuturo ng Filipino ayon sa gawaing pangguro sa salik na a) unibersidad b) antas ng edukasyong natamo c) bilang ng taon sa pagtuturo (5) Ano ang antas ng kalubhaan ng suliranin ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng computer technology sa mga sumusunod na salik? a) pagsasanay b) hardware c) software. Ginamit bilang metodo sa pag-aaral ang palarawan at pagdulog na pakikipanayam. Sinuri ang antas ng kakayahan ng mga guro ng Filipino sa iba’t ibang computer application programs, integrasyon ng computer technology sa pagtuturo ng Filipino, at mga suliraning kinakaharap ng mga guro ng Filipino sa salik na pagsasanay, hardware at software. Nakalap ang mga impormasyon sa pamamagitan ny talatanungan. Mula sa talatanungang ibinigay ay trinato ng istatistikang weighted mean sa pagtukoy sa antas ng kakayahan ng mga guro ng Filipino sa paggamit at integrasyon ng computer technology. Upang malaman ang makabuluhang pagkakaiba ng mga moderating variable ay ginamit ang F-test at ANOVA; gayundin upang higit pang matukoy ang pagkakaiba ay ginamit ang scheffe test. Mga Kinalabasan: Natuklasang iba-iba ang antas ng kakayahan ng mga guro ng Filipino sa iba’t ibang computer application program. May makabuluhang pagkakaiba ang kakayahan ng mga guro ng Filipino sa pagamit ng mga sumusunod na computer application program: electronic spreadsheet, publisher at electronic encyclopedia samantalang walang makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kakayahan sa paggamit ng word processor, presentation software at web browser ayon sa salik na unibersdad gayundin ay may makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kakayahan ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng lahat ng computer application program ayon sa salik na antas ng edukasyong natamo, samantala, may makabuluhang pagkakaiba rin ang antas ng kakayahan ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng word processor, electronic spreadsheet, presentation software, publisher, web browser at electronic encyclopedia ayon sa salik na bilang ng taon sa pagtuturo. Lumabas sa pag-aaral na lubos ang integrasyon ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng computer technology. Sa pagkakaiba ng antas ng integrasyon ng computer technology ayon sa salik na unibersidad, lumbas na may makabuluhang pagkakaiba ang mga gawaing pangguro ayon sa salik na gawaing pangkagawaran, instruksyon at ebalwasyon. May makabuluhang pagkakaiba ang integrasyon ng mga guro ayon sa salik na antas ng edukasyong natamo sa lahat ng aspekto ng gawaing pangguro. Sa kabilang dako, kung pagtutuunan ng pansin ang salik na bilang ng taon sa pagtuturo, naging may makabuluhang pagkakaiba sa aspektong gawaing pangkagawaran, instruksyon, at ebalwasyon. Ang suliraning kinakaharap ng mga guro ng Fihpino sa paggamit ng computer technology ay kakulangan ng hardware na magagamit sa pagtuturo ng Filipino. Konklusyon: Mula sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na konklusyon ay nabuo: 1. Ang mga guro ng Filipino sa mga piling unibersidad sa Baguio ay may iba-ibang kakayahan sa paggamit ng mga computer application program. 2. Nakakaimpluwensiya ang rnga salik na unibersidad, antas ng edukasyong natamo at bilang ng taon sa pagtuturo sa kakayahan ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng computer application program. 3. Nagsisimula ang integrasyon ng computer technology sa kakayahan sa paggamit ng computer application program ng mga gawaing pangguro. 4. Ang unibersidad, antas ng edukasyong natamo at bilang ng taon sa pagtuturo ay salik sa integrasyon ng computer technology sa mga gawaing pangguro 5. Pinakasuliranin ng mga guro ng Filipino sa paggamit ng computer technology ang kakulangan ng hardware. Rekomendasyon: Batay sa kinalabasan at mga nabuong konklusyon, ang mga sumusunod na rekomendasyon ay itinatagubilin: 1. lminumungkahing ipagpatuloy ng mga guro ang paglinang sa kanilang kakayahan sa paggamit ng computer technology sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay. Ipadala ang mga guro sa mga pagsasanay at seminar ng Pedagohiya ng ICT upang maitaas pa ang kanilang kaalaman sa integrasyon ng computer technology. Kailangan ng masidhing pagsasanay sa tatlong computer application program tulad ng electronic spreadsheet, publisher, web browser kasama na rin ang pagsasanay sa WELA (Web Enhanced Learning Activity). (Sumangguni sa pahina ng output) 2. Ang mga administrador ng unibersidad ay hinihikayat na magpasimuno sa pagsasagawa ng pagsasanay sa computer technology upang maiangat ang kakayahan ng mga guro. Himukin ang rnga guro na ipagpatuloy ang pagtamo ng mas mataas na antas ng edukasyon. 3. Pagtibayin ang mga probisyon sa paggamit ng ICT sa pagtuturo ng Filipino. Ang mga guro ng Filipino ay maghanda ng mga kagamitan sa pagtuturo ng Filipino. (Sumangguni sa pahiha ng output para sa multimedia presentation) 4. Hikayatin ang mga guro ng Filipino na ipagpatuloy ang pagtamo nang mas mataas na antas ng edukasyon sa pamamagitan ng pagkakaloob ng financial assistance. 5. Maglaan ng budget ang mga unibersidad sa mga sumusunod: a. pagbibigay prayoridad sa internet koneksyon o pagbibigay probisyon sa internet-linking. b. pagbili ng kinakailangang hardware sa pagpapaangat sa mga kasanayan ng mga guro sa computer technology.
Description: Thesis (M.A.Ed. : Filipino). -- Saint Louis University, Baguio City, 2010.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/340
Appears in Collections:School of Teacher Education

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Marilyn B. Brioso.pdf26.67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2008  The DSpace Foundation - Feedback